LEWIS AND HARRIS YOUTH CLUB ASSOCIATION

Rogues' Gallery

Proiseact Duileag

grouping of trees

Proiseact Duileag

Tha aite àlainn aginn faisg air Scaladale – Coille Coimhearsnachd Ath Linne tuath air Bogha Glas. Thuig a forestry commission seachad an Coille ann a 2006. Se àite math a tha’n airson cuairt, baidhseagal , agus dol air a loch neo muir le kayak.

Nuair a ràinig cothrom bho Youth Scotland airson taic-airgid airson cuir chraobhan, leum sinn ris an teansa. Tha aite ann a dh’fhuilig plaigh bratag  agus bha iomadach craobh air a chall.

Cuir sinn air doigh la airson an òigridh Pairc agus ceann a loch. Le còig deug anns an buidheann cuir sinn corr ‘s ceud craobh le taic post fiodh agus fasgadh craobh.

An uairsin chaidh sinn gu Centre Scaladal airson spors, biadh agus boghadaireachd.

Bha craic math aig a h-uille duine , agus bha e gu h-àraid math faicinn òigridh na Pairc faighinn  ùine sòisealta còmhla ri chèile.

Taing mor gu

Youth Scotland

Bòrd na Gàidhlig

Donnie Morrison

Amy Kapherr-Diament

Matt Watts

Dave Phillips- bus beag na pairc

Agus na volunteers

We have a wonderful place nearby here at Scaladale - Aline forest just to the north of Bogha Glas. The forest was handed over from the forestry commission to the community in 2006. It is a great place for walks, cycling and kayaking in the loch, and sea.

When an opportunity arose for us to apply to Youth Scotland for funding to buy native young trees we jumped at the chance. Some areas of the forest suffered from pest disease in the past, and many trees were lost.

We arranged a day out for the young people of Pairc and others from Airibhruach. With 15 in our group, we planted over 100 trees and staked them with shelters. After all that hard work we headed to the Scaladale centre for some relaxation enjoying a meal together, and then an introduction to archery.

A good time was had by all, and it was especially nice to see the young people of Pairc have some social time together.

Many Thanks to

Youth Scotland

Bòrd na Gàidhlig

Donnie Morrison

Amy Kapherr-Diament

Matt Watts

Dave Phillips- bus beag na Pairc

And the volunteers

Rowan tree Craobh –chaorainn

Downy birch-Craobh-beith

Willow- Craobh- sheilich

Elder- Buthtraidh

 

Look at my stuff on